" GRANDHOTEL ZLATÝ LEV,LIBEREC,státní podnik "

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Sídlo

L i b e r e c

" GRANDHOTEL ZLATÝ LEV,LIBEREC,státní podnik " - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00482935

Zapsáno: 29.06.1990 (spisová značka AXVIII 302 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" GRANDHOTEL ZLATÝ LEV,LIBEREC,státní podnik " podniká v následujících oborech:

  • provádí hospodářské a právní úkony státního podniku

Statutární orgán

ing. Gustav Novotný, fyzická osoba

Liberec XV, Olbrachtova 6l6/33

funkce: Statutární zástupce ředitele
Otakar Šrámek, fyzická osoba

Liberec I, Husova 63

funkce: Statutární orgán
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 03.04.1996
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku: Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 28.6.l99O č.j. 65l24/l99O.

Zastupování a podepisování: Ředitele je oprávněn zastupovat v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností ing. Gustav N o v o t n ý . K názvu státního podniku připojí podpis statutární orgán. Majetek státního podniku je vymezen souhrnem aktiv v jeho zahajovací rozvaze po odpočtu složek rozdělení zisku. Státní podnik přebírá do vlastnictví pozemky v rozsahu uvedeném v delimitačním protokolu a jeho přílohách.

Základní jmění činí Kčs 0,-.

Na základě rozhodnutí Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 30.4.1992 se z a p i s u j í u státního podniku GRANDHOTEL ZLATÝ LEV Liberec, se sídlem v Liberci tyto změny: 1. V y j í m á se ke dni 1.5.1992 majetek státního podniku Grandhotel Zlatý lev Liberec se sídlem v Liberci podle schváleného privatizačního projektu. Účetní hodnota tohoto majetku ke dni 31.12.1991 činila Kčs 17 267 000,- . Privatizovaný majetek včetně souvisejících práv, závazků a pohledávek z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů přechází na Fond národního majetku České republiky.

2. M ě n í se s účinností od 1.5.1992 zakládací listina státního podniku Grandhotel Zlatý lev Liberec takto: - předmět činnosti: provádí hospodářské a právní úkony státního podniku - výše kmenového jmění: Kčs 0,-. Den zápisu změn: 4.5.1992.

GRANDHOTEL ZLATÝ LEV Liberec, státní podnik se sídlem v Liberci, identifikační číslo 00482935, který byl zrušen bez likvidace na základě rozhodnutí Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 30.6.1992 č.j. 3214/92. Veškerý majetek i závazky zrušeného státního podniku přešly ke dni 1.5.1992 na Fond národního majetku České republiky.


Poslední aktualizace dat: 09.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.