" HOTEL IMPERIAL,LIBEREC,státní podnik "

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Místo podnikání

L i b e r e c

" HOTEL IMPERIAL,LIBEREC,státní podnik " - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 00482943

Zapsáno: 29.06.1990 (spisová značka AXVIII 300 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" HOTEL IMPERIAL,LIBEREC,státní podnik " podniká v následujících oborech:

  • a) obchodní, finanční, pojišťovací, investiční a jiné podnikání v oblasti cestovního ruchu, zejména na úseku ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb b) prodej obchodního zboží za Kčs a se souhlasem příslušných orgánů i za zahraniční měnu c) zajišťování kulturních společenských a zábavných programů a akcí d) zajišťování zahraničně obchodní činnosti a směnárenské činnosti pro organizovaný i neorganizovaný cestovní ruch se souhlasem příslušných orgánů e) zajišťování propagace, gastronomických akcí, stáží pracovníků, mate
  • riálně technického zásobování a provozního servisu v zahraničí se souhlasem příslušných orgánů f) účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu a hotelnictví se souhlasem příslušných orgánů V souladu s obecně závaznými předpisy může státní podnik stanovený předmět činnosti překročit.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.07.1996
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku: Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 28.června l99O č.j. 65l26/l99O.

Podepisování: K názvu státního podniku připojí podpis statutární orgán.

Na základě rozhodnutí Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 2l.9.l992 č.j. 348l/92 se zapisují u státního podniku Hotel Imperiál Liberec se sídlem v Liberci tyto změny: l. vyjímá se ke dni l.lO.l992 majetek státního podniku Hotel Imperiál Liberec se sídlem v Liberci podle schváleného privatizačního projektu, formuláře 3A a 4C. Hodnota tohoto majetku ke dni 3l.3.l99l činila Kčs 9 928 OOO,-. Privatizovaný majetek včetně souvisejících práv, závazků a pohledávek z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů přechází na Fond národního majetku České republiky.

2. Mění se s účinností od l.lO.l992 zakládací listina státního podniku Hotel Imperiál Liberec takto: - předmět činnosti: provádí hospodářské a právní úkony státního podniku - výše kmenového jmění: Kčs O,--.

HOTEL IMPERIAL LIBEREC, státní podnik se sídlem Liberec identifkační číslo 00482943, který byl zrušen bez likvidace rozhodnutím ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 6/1993 ze dne 7. ledna 1993. Majetek státního podniku byl v celém rozsahu převeden na Fond národního majetku České republiky.


Poslední aktualizace dat: 20.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.