"Agrární regionální komora" se sídlem v Pardubicích

ČR - Pardubický kraj - Pardubice


Sídlo

Pardubice, B. Němcové 231

"Agrární regionální komora" se sídlem v Pardubicích - detailní informace

Právní forma: Ostatní
IČ: 15049795

Zapsáno: 25.04.1991 (spisová značka AXIV 74 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

"Agrární regionální komora" se sídlem v Pardubicích podniká v následujících oborech:

  • 1. Sledovat výlučně a bezprostředně řešení obecně prospěšných věd kotechnických, organizačně právních, ekonomických, výrobních a obchodních úkolů. Je zakladatelem dalších svazů či sdružení APK v regionu. 2. Zejména zajišťuje a chrání: a) práva, požadavky a potřeby svých členů, všestranně obhajuje jejich zájmy, napomáhá svým členům v oblasti odborné výchovy a přípravy hospodářských pracovníků a při jejich realizaci pro gramu asociálního rozvoje svých členů. Zajišťuje spolupráci me zi členy na úseku zemědělské výrobz, obchodní činnosti, vědec-
  • kotechnického rozvoje, vztváří podmínkz pro úzkou spolupráci svých členů k zabezpečení hospodářských potřeb a služeb i ne- zemědělské činnosti členů svazu. Zastupuje své členy při jed- nání s orgány místní, republikové či federální správy, stejně jako se zahraničními partnery. b) Může zakládat a zřizovat družstev. podniky zejm. k zpracování odbytu zeměděl. produkce, k zabezpečení hospodářských potřeb a služeb zeměděl. činnosti členů svazu a k další hospodářské a podnikatelské činnosti, k obchodní činnosti, k zabezpečení poradenské konsultační a právní pomoci, včetně propagace výro-
  • bků a služeb svazu, k ediční a vydavatelské činnosti, dále v oblasti rekreace, turistiky, včetně cestovních kanceláří.
  • c) Zahraničně obchodní činnost může ARK provozovat, dle par.4 vyhl.27/91 Sb. s výjimkou vývozu a dovozu zboží ve vlád.nař. č.256/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů). d) ARK může rozvíjet také služby v oblasti peněžnictví, bankov- nictví a pojišťovnictví. 3. Shora uvedené činnosti mohou být provozovány v ČSFR i ve vaz- bě se zahraničními firmami, účastníky a organizacemi. ARK repre- zentuje své členy ve vztahu ke státu, hospodář. a společen. orga- nizacím, zájmovým sdružením a seskupením a zahranič. subjektům. Vztahy a činnosti k zahraničním subjektům jsou podmíněny souhla-
  • sem podle zvláštních předpisů.

Statutární orgán

Ing. Jiří Nechvíle, fyzická osoba

Chvojenec 153

funkce: předseda
Ing. Miloslav Šobr, fyzická osoba

Pardubice, Rybalkova 1919

funkce: místopředseda
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 12.05.1994
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Zájmové sdružení agrární regionální komora bylo založeno na zá- kladě par. 360 písm.b/ HZ na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zemědělsko-potravinářského komplexu dne 21.3.1991.

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje a jejím jménem jedná předseda komory. V do- bě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopaředseda nebo ta- jemník ARK. Podepisování se děje tak, že k názvu agrární regionální komory připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Účastníci sdružení: Organizace zemědělsko-potravinářského komplexu v území okresu Pardubice, které jsou uvedeny v podpisové doložce ke smlouvě o založení agrární regionální komory se sídlem v Pardubicích.

Členské příspěvky: Platit příspěvkz na činnost ARK a to: - podniky hospodařící na půdě včetně soukromě hospodařících ze- mědělců z jednoho ha z. p. .........................10,-- Kčs (minimálně 300,-- Kčs) - podniky zemědělských služeb..........................50,-- Kčs ( na jednoho přepočteného pracovníka ročně) - obchodní raganizace a potravinář. podniky............50,-- Kčs - společné podniky a výrobní podniky nehospodařící na půdě................................50,-- Kčs

- příspěvkové organizace (dle dohody)....................,-- Kčs - rozpočtového organizace a školské organizace dle dohody.............................................,-- Kčs ORDS hradí režijní náklady a dá k dispozici své zařízení a tech- nické prostředky a aparát (ZD, která jsou členem ORDS nebudou již platit žádné příspěvky, pouze odvod č. příspěvků RDS). Roční výše členských příspěvků na činnost ARK může být shromáždě- ním zástupců upravena.

R u č e n í : Všichni členové ARK ručí za ztráty ARK až do výše jednoročního příspěvku.

Z obchodního rejstříku se v y m a z u j e sdružení Agrární regionální komora se sídlem v Pardubicích, IČO 150 49 795.


Poslední aktualizace dat: 04.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.