"International Holding ENVI" akciová společnost

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové


Sídlo

Hradec Králové, Šimkova 1223, PSČ 500 03

"International Holding ENVI" akciová společnost - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25254138
záznam v živnostenském rejstříku: International Holding ENVI, akciová společnost

Zapsáno: 26.07.1996 (spisová značka B 1434 - Krajský soud v Hradci Králové)

Akcie:

 • Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10000, počet: 298
  v listinné podobě
 • Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1000, počet: 20
  v listinné podobě

Kapitál společnosti

 • Základní kapitál - 3 000 000Kč (splaceno 3 000 000Kč)

Předmět podnikání

"International Holding ENVI" akciová společnost podniká v následujících oborech:

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • nakládání s odpady dle zvláštních právních předpisů
 • provádění inženýrských staveb dle zvláštních právních předpisů
 • zprostředkování obchodní činnosti a služeb
 • ekologické služby
 • činnost organizačních a ekonomických poradců
 • vydavatelská a nakladatelská činnost

Statutární orgán - představenstvo

Ing. David Šmeral, fyzická osoba

Hradec Králové, Švehlova 321, PSČ 500 02

funkce: Předseda představenstva
Jaroslava Šmeralová, fyzická osoba

Hradec Králové, Švehlova 321, PSČ 500 02

funkce: Člen představenstva
členství od: 16.06.2003
Petr Petr, fyzická osoba

Hradec Králové, E. Beneše 1564

funkce: Člen představenstva

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen samostatně.

Dozorčí rada

Mgr. Blanka Timofejevová, fyzická osoba

Hradec Králové 6, Palachova 1109, PSČ 500 06

funkce: Člen
Ing. Miroslav Pražák, fyzická osoba

Hradec Králové, Střední 1717, PSČ 500 08

funkce: Člen
členství od: 16.06.2003
Mgr. Dita Horáková, fyzická osoba

Hradec Králové, Bozděchova 1081, PSČ 500 02

funkce: Člen
členství od: 16.06.2003
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Zapisuje se prodej části podniku na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. července 1997, a to divize 04 - AVE Třebíč obchodní společnosti DEP - POZ, s.r.o. se sídlem Třebíč, Revoluční 959, IČO 25 34 09 72.

Valná hromada se usnesla dne 25.9.2000 takto: 1. Valná hromada souhlasí se snížením základního jmění společnosti "International Holding ENVI" akciová společnost ze stávající výše Kč 30,000.000,-- na Kč 3,000.000,-- způsobem dále uvedeným; odůvodnění: snížením společnost realizuje dlouhodobou koncepci, dle které se zjednoduší vlastnické vztahy snížením počtu akcií a zejména minoritním akcionářům tak bude umožněno docílit návratnosti vložených prostředků, když v současné době účetní ztráta vyvolaná zejména vysokými odpisy základních prostředků neumožňuje participaci ve formě dividend; dalším důvodem, který rovněž vyplývá z doporučení auditorů, je dosažení optimální kapitálové struktury společnosti a řešení kumulované ztráty z minulých.

2. Snížení základního jmění bude provedeno podle ustanovení §§ 211, 213 odst. 3, 213c a následující Obchodního zákoníku vzetím listinných akcií z oběhu za úplatu; pokud součet jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu se nebude rovnat částce Kč 27,000.000,--, bude platit, že valná hromada rozhodla o změně postupu při snižování základního jmění tak, že základní jmění bude sníženo pouze v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu podle § 213c odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku, když však základní jmění po snížení nesmí klesnout pod zákonem stanovenou minimální výši stanovenou zákonem č. 370/2000 Sb.

3. Cena akcií předložených společnosti ke vzetí z oběhu se bude rovnat jejich nominální hodnotě, když vyplacena bude v souladu s ustanovením § 216 odst. 4 Obchodního zákoníku ve lhůtě a způsobem podle dohody uzavřené akcionáři se společností.

4. Ve smyslu výše uvedeného valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby: 4.1 podle § 213c odst. 6 Obchodního zákoníku podalo návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu;

4.2 podalo příslušný návrh rejstříkovému soudu k zápisu usnesení valné hromady o snížení základního jmění;

4.3 ve smyslu výše uvedeného vypracovalo a v zákoně a stanovách stanoveným způsobem zveřejnilo návrh smlouvy za použití ustanovení § 183a Obchodního zákoníku; veřejný návrh smlouvy musí být podepsán všemi členy představenstva

4.4 při vlastní realizaci snížení základního jmění učinilo veškeré potřebné kroky tak, jak jsou vyžadovány platnými právními předpisy, zejména ustanoveními obchodního zákoníku (uveřejnění oznámení o snížení základního jmění, výzva věřitelům apod.)

4.5 v případě, že akcionáři nepřijmou ve lhůtě stanovené veřejným návrhem smlouvy tento návrh, bude vycházeno z toho, že přijímají veřejný návrh na vzetí akcií z oběhu ve výši 90% nominální hodnoty akcií v jejich držení - tím neztrácí nárok na vyplacení ceny tak, jak je výše uvedeno.


Poslední aktualizace dat: 01.05.2012. Aktualizovat data