"Nisa, o.p.s."

ČR - Liberecký kraj - Rychnov u Jablonce nad Nisou


Sídlo

Rychnov u Jablonce nad Nisou, Ještědská 82, PSČ 468 02

"Nisa, o.p.s." - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 25471961

Zapsáno: 13.08.2003 (spisová značka O 127 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

"Nisa, o.p.s." podniká v následujících oborech:

  • slaďování zájmů šetrné turistiky a rekreačního sportu v přírodě s potřebami všech dalších zainteresovaných stran(vlastník pozem- ku,stát,obec,Lesy České republiky,s.p.,zájmy ochrany životního prostředí,vodohospodářské,rekreační,myslivecké,jiné sportovní aktivity apod.)
  • koordinace a poradenské služby pro efektivní využití ekonomic- kých nástrojů v oblasti šetrné turistiky,ochrany životního pro- středí a rekreačního sportu v přírodě
  • nalézání zdrojů pro financování veřejně prospěšných aktivit v oblasti šetrné turistiky,ochrany životního prostředí a rekreač- ního sportu v přírodě
  • příprava a realizace veřejně prospěšných projektů v oblasti roz- voje cestovního ruchu,šetrné turistiky a ochrany životního pro- středí
  • podpora zahraniční spolupráce v oblasti šetrné turistiky,ochrany životního prostředí a rekreačního sportu v přírodě
  • podpora vzdělávání a osvěty v oblasti šetrné turistiky,ochrany životního prostředí a rekreačního sportu v přírodě
  • propagace šetrné turistiky,ochrany životního prostředí a rozvoje cestovního ruchu.

Správní rada

Ing. Iva Hübnerová, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou, Vysoká 70, PSČ 466 02

funkce: předsedkyně správní rady
členství od: 31.08.2009
ve funkci od: 31.08.2009
Dušan Rezek, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou, Vysoká 70, PSČ 466 02

funkce: člen správní rady
členství od: 26.08.2008
Ing. Libor Pěnička, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou, Rýnovická 21, PSČ 466 01

funkce: člen správní rady
členství od: 31.08.2009

Za správní radu jedná ve všech věcech její předseda. Předseda se podepisuje za společnost tak,že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda správní rady.

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Ing. Martin Holubec, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou, Zámecká 9, PSČ 466 06

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 10.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.