" Garážové družstvo Dobiášova "

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Sídlo

Liberec (nečleněné město), Pazderkova 867/4, PSČ 460 06

" Garážové družstvo Dobiášova " - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 41325265

Zapsáno: 27.12.1991 (spisová značka DrXXVI 36 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" Garážové družstvo Dobiášova " podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činností družstva je zajišťovat výstavbu garáží. Ke splnění svých úkolů družstvo a) zabezpečuje pro své členy svépomocnou výstavbu garáží b) zajišťuje uživatelům garáží nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejm. tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku c) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek d) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevních garáží spojeno

Představenstvo

Ing. Josef Vozobule, fyzická osoba

Liberec 6, Pazderkova 867

funkce: Předseda představenstva
Ing. Miloš Veselý, fyzická osoba

Liberec 6, Pazderkova 867

funkce: Místopředseda představenstva
Jiří Říha, fyzická osoba

Liberec 6, Pazderkova 867

funkce: Člen představenstva

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda v době nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda, příp. místopředseda a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o založení: " Garážové družstvo Dobiášova" bylo založeno ustavující členskou schůzí dne 24.6.1991. Byly schváleny stanovy družstva a zvoleny jeho orgány. Je družstevní organizací dle zák. č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.

Uhrazovací povinnost: Členové družstva přispívají k úhradě ztrát družstva až do výše zůstatkové hodnoty členských podílů s tím, že člen družstva je povinen z rozvrženého schodku na něj připadajícího uhradit v jednom roce nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu.


Poslední aktualizace dat: 02.03.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.